Námořníček Mateřská škola Třebovle
 
 
Kontaktujte nás
+420 321 783 449
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuality

 
 
Zápis do MŠ Třebovle proběhne dne
5. - 6.5.2021 ( středa - čtvrtek) od 8:00 do 16:00 hod
Podrobnější informace v aktualitách a na vývěsce u mateřské školy.
 
 
 
 
 
 
ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Milí rodiče,
dle rozhodnutí MŠMT bude mateřská škola od pondělí 12. 4. 2021 zpřístupněna pro děti, které mají povinnost předškolního vzdělávání. Děti se budou testovat 2 x týdně, tj. v pondělí a ve čtvrtek. Prosíme, počítejte s rezervou 15 minut, kdy budete čekat na výsledek testu. Roušky děti mít NEMUSÍ.
Samozřejmostí budou i nadále zvýšená hygienická opatření. Pokud počasí dovolí, bude převážná část vzdělávání převedena na zahradu. Přizpůsobte těmto podmínkám vhodné oblečení.


Jakmile se dozvíme nové zprávy, budeme Vás neprodleně informovat.

Děkujeme za součinnost a přejeme hezký denVážení rodiče,
vzhledem k pokračujícím vládním nařízením, jsme nuceni změnit organizaci zápisů do mateřské školy pro školní rok 2021/2022.


ZÁPIS DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PROBĚHNE 5.- 6.5.2021 OD 8:00 - 16:00

Vyplněné formuláře, podepsané oběma zákonnými zástupci, (žádost o přijetí) včetně potvrzení a vyjádření dětského lékaře, že je dítě, po zdravotní stránce schopno nástupu do mateřské školy a je řádně očkováno, okopírovaný rodný list odešlete oboustranně oskenované v papírové podobě.
a)elektronicky
  • datovými schránkami: 5bsk2nr
  • emailem: skolka.trebovle@seznam.cz
Při podpisu dokumentů použijte elektronický podpis, pokud jej máte.
  • Pokud elektronickým podpisem nedisponujete, pošlete dokument s oskenovanými vlastnoručními podpisy.
  • Pokud budete dokumenty vyplňovat ručně, dbejte na to, aby byl dokument čitelný, stejně jako vlastní sken. Ponechte si je pro pozdější doložení.

b) schránka u dveří Mateřské školy
Žádosti zasílejte 5.- 6.5.2021 v době od 8-16 hod v této době bude i přichystaná schránka u dveří Mateřské školy, kam můžete dokumenty v uzavřené obálce vhodit. Potvrzením o přijetí žádosti o přijetí dítěte ze strany školy bude zaslání evidenčního čísla, pod kterým bude vaše dítě evidováno, spolu s dalšími informacemi (např. přibližný termín vyhlášení výsledků zápisu, atd.) na email, datové schránky, ze které byly požadované dokumenty zaslány.
Před vydáním rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou zákonní zástupci vyzváni k dodání originálů dokumentů.
Doklad o trvalém bydlišti NEZASÍLEJTE, bude dodáno Obecním úřadem ve Třebovli.
Formuláře budou ke stažení na stránkách školy, dále si o ně můžete požádat emailem a nebo si je po telefonické dohodě vyzvednout v mateřské škole.
Děkuji za pochopení a spolupráci Vacková Dana

Pokyny k zápisu:
K žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je třeba doložit:
1. Doklad, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci ( v žádosti o přijetí nutné potvrzení od lékaře). Řádné očkování dle očkovacího kalendáře nemusí předkládat zákonný zástupce dítěte, které před začátkem školního roku dovrší pěti let. Pokud vaše dětská lékařka neordinuje prosím o včasnou tel. domluvu, jak postupovat dál.

2. V době zápisu musí mít dítě trvalý pobyt v obci Třebovle a spádových vesnicích (Borek, Miškovice, Království). Na pozdější doložení nebude brán zřetel.

3. Občané EU a občané třetích zemí, kteří mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, zašlou oskenovaný doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR.

4. Písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popř. odborného lékaře v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření.

Originály vyplněných formulářů si ponechte, předložíte je v případě přijetí.

Pro omezenou kapacitu školy budou přijímány přednostně děti, které se zúčastní ve stanovený den a čas zápisu. Mají poslední rok povinné předškolní docházky a místo trvalého pobytu v obci (spádovost) a jsou starší 3 let (viz kritéria stránky školy).
Ostatním zájemcům bude vyhověno pouze v případě volného místa v Mateřské škole. Letos jsou bohužel jen tři volná místa, zvažte tedy rovnou (dle věku vašeho dítěte) kam přihlášku zašlete.

Kritéria přijímání dětí do Mateřské školy
  • Děti s povinnou předškolní docházkou spádové obce
  • Děti s odkladem školní docházky
  • Děti ve věku 5 – 3 let, při rozhodování o přijetí bude posuzováno podle data narození dětí, tj. od nejstarších k nejmladším do kapacity školy
  • Pokud dojde k tomu, že na posledním neobsazeném místě budou současně dvě děti (např. dvojčata) o jejich přijetí rozhodne los


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!
Vzhledem k uzavření všech mateřských škol, tedy i naší, žádáme všechny rodiče, aby pozastavili veškeré platby škole. Úhrada školného a stravného bude až po opětovném otevření.
Všem děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.


Výše uvedená opatření se mohou měnit dle nově vydaných nařízení vlády a vývoji epidemiologické situace.
O případných změnách budou rodiče vždy informováni.

Děkujeme za pochopení a spolupráci
!!!! POZOR ZMĚNA PLATBY ŠKOLNÉHO !!!!

Vážení rodiče
Výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) byla stanovena s platností od 1.9.2020 na 400,- Kč měsíčně, a to pro všechny zapsané děti ve stejné výši.
Od placení jsou osvobozeni rodiče dětí v posledním roce před zahájením školní docházky a rodiče pobírající opakující se dávky v hmotné nouzi, kteří tuto skutečnost doloží
Datum splatnosti je stanoveno na 15. den v měsíci
Úplatu za předškolní vzdělávání budete poukazovat na účet školy. Stravné i nadále budete platit paní hospodářce hotově opět do 20 v měsíci.

Číslo účtu:27-6287540297/0100 (Komerční banka)

Variabilní symbol: 70993688/přidělené ID číslo

Zpráva pro příjemce : Příjmení a jméno dítěte