Námořníček Mateřská škola Třebovle
 
 
Kontaktujte nás
+420 321 783 449
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuality

 
 
Zápis do MŠ Třebovle proběhne dne
5. - 6.5.2021 ( středa - čtvrtek) od 8:00 do 16:00 hod
Podrobnější informace v aktualitách a na vývěsce u mateřské školy.
 
 
 
 
 
 
CO NÁS ČEKÁ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU

14.6.2021 Přednáška pro rodiče "Relaxační techniky" jak si pomoc při velkém stresu
18.6.2021 Divadlo pro děti "O Smolíčkovi"
22.6.2021 Focení
24.6. 2021 Spaní ve školce

Podrobné informace budou na nástěnce v šatně školky
POKYNY K PROVOZU MŠ OD 3.5.2021
• Provoz mateřské školy nebude omezen, a bude probíhat obvyklým způsobem.
• Do mateřské školy může přijít pouze dítě zdravé - bez známek jakéhokoliv onemocnění! Pokud má dítě projevy alergické, musí zákonný zástupce doložit o alergii lékařské potvrzení.
V případě výskytu nákazy Covid-19 bude postupováno dle platných pokynů a nařízení OHS, MZ ČR a nadřízených orgánů. Žádáme tímto rodiče o zodpovědnost a ohleduplnost k ostatním.
• Roušky – budeme postupovat dle nařízení MZ ČR a MŠMT (děti nemusí mít). Přesto žádáme rodiče o donesení jedné roušky v ochranném obalu (sáčku) podepsanou. Pokud se u některého z dětí objeví příznaky infekčního onemocnění, bude izolováno od ostatních dětí. Mateřská škola bude ihned informovat rodiče.
• Před vstupními dveřmi je umístěna dezinfekce – žádáme rodiče, aby si dezinfikovali ruce!
• Dítě budeme přebírat obvyklým způsobem. Dítě si musí neprodleně po přezutí a převlečení umýt důkladně ruce vodou a tekutým mýdlem. Proběhne ranní filtr - kontrola zdravotního stavu. Po té se dítě zapojí do činností ve třídě s ostatními dětmi.
• Do mateřské školy nedonášejte žádné hračky ani jiné nepotřebné předměty.
• Děti si nebudou v mateřské škole čistit zuby. Toto opatření bude trvat do odvolání.
• Při předávání dětí se zbytečně nezdržujte v budově ani v areálu mateřské školy, dodržujte odstupy (podmínky budou operativně aktualizovány v souladu s krizovými opatřeními

  • Podmínky provozu za mimořádné epid. situace zůstávají nadále stejné
  • Hygienická opatření stále viz. Školní řád
  • Úplata za vzdělání (školné) viz školní řád
  • Výskyt onemocnění Covid viz školní řád

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!
Výše uvedená opatření se mohou měnit dle nově vydaných nařízení vlády a vývoji epidemiologické situace. O případných změnách budou rodiče vždy informováni.
Děkujeme za pochopení a spolupráci
!!!! POZOR ZMĚNA PLATBY ŠKOLNÉHO !!!!

Vážení rodiče
Výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) byla stanovena s platností od 1.9.2020 na 400,- Kč měsíčně, a to pro všechny zapsané děti ve stejné výši.
Od placení jsou osvobozeni rodiče dětí v posledním roce před zahájením školní docházky a rodiče pobírající opakující se dávky v hmotné nouzi, kteří tuto skutečnost doloží
Datum splatnosti je stanoveno na 15. den v měsíci
Úplatu za předškolní vzdělávání budete poukazovat na účet školy. Stravné i nadále budete platit paní hospodářce hotově opět do 20 v měsíci.

Číslo účtu:27-6287540297/0100 (Komerční banka)

Variabilní symbol: 70993688/přidělené ID číslo

Zpráva pro příjemce : Příjmení a jméno dítěte